Bæredygtighed

ROCA Industry har en målsætning om at bidrage ansvarligt til det globale samfund. Vi forstår kompleksiteten i den opgave, men fastholder vores engagement i positiv forandring, samtidig med at vi anerkender betydningen af ansvarlig virksomhedsdrift og bæredygtighed. Som en international aktør med egen produktion er vi opmærksomme på den potentielle indvirkning, vores beslutninger kan have på miljø, forbrugere og arbejdsvilkår.


Vores indsats er bl.a. rettet mod at forbedre logistik og transport for at reducere vores miljømæssige fodaftryk. Vi arbejder kontinuerligt på at gøre vores aktiviteter mere bæredygtige.

Som en betydelig indkøber af produkter anvender vi vores indflydelse til at fremme ansvarlige standarder i branchen.

Generelt

ROCA Industry støtter Agenda 2030 and The 17 FN’s 2030-agenda og de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Konkret betyder det, at vi ud fra dagsordenens mål identificerer fokusområder, hvor vi kan påvirke og deltage.

Vores standarder og politik
ROCA Industrys arbejde med bæredygtighed påvirker og påvirkes af:

 

ROCA sustainability

Vi evaluerer regelmæssigt vores indsats for at vurdere effektiviteten og behovet for flere aktiviteter.

Vores fokusområder
Frem til nu har vi identificeret fire fokusområder, hvor vi aktivt kan gøre en forskel.

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST (SDG 8)
FN verdensmålet, der handler om at fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst gennem teknologisk opgradering og innovation. Samt fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap – og med lige løn for arbejde af samme værdi.

Sådan kan vi påvirke og deltage
For at støtte verdensmål 8 skal vores leverandører underskrive ROCA Industrys adfærdskodeks. Derudover skal hvert lands regler og love altid overholdes – noget, der verificeres i vores leverandørevalueringer.

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION (SDG 12)
Ifølge verdensmål 12 kræver økonomisk vækst og bæredygtig udvikling, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå målet.

Sådan kan vi påvirke og deltage
ROCA Industrys produkter skal have en lang livscyklus. Vores produkter skal i videst muligt omfang fremstilles af materialer, der kan genanvendes og – hvor det er muligt – allerede er genanvendt.

På vores lager sorteres affaldet, så det kan genbruges. Emballage genbruges, hvor det er muligt, og vi bestræber os på at reducere brugen af plast på området.

KLIMAINDSATS (SDG 13)
Verdensmål 13 handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Sådan kan vi påvirke og deltage
ROCA Industry måler CO2-udledningen fra intern transport og arbejder på at reducere den.

Vi tilstræber, at der kun bruges fossilfri elektricitet i vores egen virksomhed og hos vores underleverandører.

Vores firmabiler er elhybrider, og vi har opstillet ladestandere ved vores kontor, hvor alle medarbejdere frit kan oplade private elbiler og cykler for enkel pendling på el.

FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER (SDG 16)
Et mål, der handler om at støtte fredelige og inkluderede samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.


Sådan kan vi påvirke og deltage
ROCA Industry og vores underleverandører køber ikke fra og sælger ikke til lande, der har startet eller støttet en aktiv konflikt, som de er involveret i på nuværende tidspunkt – eksempelvis Rusland og Hviderusland.

Kontakt os hvis du vil vide mere om ROCA Industry og vores arbejde med bæredygtighed!

Shopping Cart